Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Finans Team ApS
CVR-nr. 28097271
Oddervej 157
8270 Højbjerg, Danmark
(“Leverandøren”)
 
Handlende med Leverandøren betegnes som “Køberen

1. Aftalegrundlaget

1.1. Handelsbetingelserne gælder for alle aftaler om Leverandørens salg og levering af produkter og serviceydelser (“Leverancen”) til Køberen.
 
1.2. Enhver tjenesteydelse “Leverancen” sker i henhold til disse handelsbetingelser, medmindre de konkret er fraveget ved skriftlig aftale herom mellem Køberen og Leverandøren.
 
1.3. Køberens angivelse af særlige vilkår for Leverancen anses ikke som en fravigelse af disse Handelsbetingelser, medmindre Leverandøren udtrykkeligt og skriftligt har accepteret disse. 

2. Ordrer

2.1. Aftale mellem Køberen og Leverandøren anses først for indgået, når Leverandøren har fremsendt ordrebekræftelse eller faktura herpå.
 
2.2. Køberens eventuelle indsigelser mod Leverancens eller ordrebekræftelsens indhold skal foreligge skriftligt og være Leverandøren i hænde senest 5 hverdage efter ordrebekræftelsens dato.
 
2.3. Fremkommer sådanne indsigelser ikke, anses aftale mellem Køberen og Leverandøren for indgået på de i ordrebekræftelsen eller fakturaen samt disse handelsbetingelsers (“Handelsbetingelser”) angivne vilkår.

3. Leverandørens ydelser

3.1. Enhver Leverance, som Leverandøren yder for Køberen, overholder dansk lovgivning ved tidspunktet for dennes udførelse.

3.2 Det nærmere indhold af Leverandørens ydelse vil afhænge af den bestilling, Køberen har foretaget. Indholdet af Leverandørens ydelse vil altid fremgå tydeligt, inden Køberen afgiver sin bestilling. Leverandørens ydelse vil endvidere altid fremgå af ordrebekræftelsen. For løbende abonnementer har Køberen altid adgang til at se indholdet af den valgte abonnementsløsning via Køberens profilside på Leverandørens hjemmeside.

3.3 Levering af Leverandørens ydelse vil som oftest blive påbegyndt i løbet af få minutter efter udstedelse af ordrebekræftelse. I særlige tilfælde kan påbegyndelse af levering dog tage op til 5 hverdage.

4. Priser

4.1. Leverandørens priser er inklusiv de til enhver tid gældende moms og andre afgifter.

4.2. Leverandøren tager forbehold for eventuelle åbenlyse fejl i angivne priser.

4.3. Leverandøren tager forbehold for eventuelle fejl i angivne priser i annoncer, der hidrører fra Leverandøren.

5. Betaling

5.1. Medmindre andet konkret aftales mellem Køberen og Leverandøren, er købesummen for enhver Leverance til betaling kontant med betalingskort ved Køberens bestilling af Leverancen. Tegner Køberen et løbende abonnement, modtager Køberen en faktura for hver periodevise trækning på betalingskortet. Fakturaer sendes via e-mail til en adresse anvist af Køberen. Fakturaer er endvidere tilgængelige via Køberens profilside på Leverandørens hjemmeside. Tegner Køberen et løbende abonnement, kan Køberen ændre sit betalingskort via Køberens profilside på Leverandørens hjemmeside. Tegner Køberen et abonnement, er Køberen forpligtet til at sikre, at prisen for det løbende abonnement kan trækkes på det til enhver tid anviste kort.

5.2. Ved betaling senere end 5,00 dage efter fakturadatoen forrentes den til enhver tid værende saldo med 8 % pr. påbegyndt måned, og der tages forbehold for at pålægge rykkergebyrer i overensstemmelse med gældende lovgivning.

5.3. Såfremt Køberen ikke overholder betalingsfristen, forbeholder Leverandøren sig retten til at standse Leverancen, indtil betaling har fundet sted.

5.4. Køberen er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer. En sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af disse handelsbetingelser.

5.5 Prisen for Leverandørens ydelse vil afhænge af den bestilling, Køberen har foretaget. Prisen vil altid fremgå tydeligt, inden Køberen afgiver sin bestilling. Prisen vil endvidere altid fremgå af ordrebekræftelsen. For løbende abonnementer har Køberen altid adgang til at se prisen for den valgte abonnementsløsning via Køberens profil på Leverandørens hjemmeside.

6. Abonnement

6.1 Tegner Køberen et abonnement, vil indholdet af den valgte abonnementsløsning altid fremgå tydeligt, inden Køberen afgiver sin bestilling – herunder prisen for abonnementet, hvor hyppigt abonnementsbeløbet trækkes, abonnementets varighed samt eventuel bindingsperiode og/eller prøveperiode.

6.2 Køberen kan når som helst opsige et løbende abonnement ved at logge ind på sin profil på Leverandørens hjemmeside og selv stoppe abonnementet. Opsigelse kan også ske ved anden udtrykkelig meddelelse til Leverandøren. Opsigelsen er øjeblikkelig, og efter opsigelsen vil der ikke blive faktureret eller trukket yderligere beløb på Køberens anviste kort. Allerede udsendte fakturaer skal dog stadigvæk betales.

7. Rettigheder

7.1. Køberen er forbeholdt retten til reklamation og bærer bevisbyrden for mangler ved Leverancen. Reklamation skal være modtaget af Leverandøren skriftligt inden for rimelig tid fra Køberens modtagelse af Leverancen enten helt eller delvist.
 
7.2. Køberen er forbeholdt en fortrydelsesret på 14,00 dage fra dagen, hvor Leverancen i fulde er leveret. Fortrydelsesretten løber fra den dag Leverancen leveres til Køberen eller tredjemand anvist af Køberen. Såfremt Leverancen består af flere varer i én ordre, begynder fortrydelsesfristen først at løbe, når Køberen får den sidst leverede vare i sin besiddelse.
 
7.3. Såfremt Køberen ikke påberåber sig en mangel indenfor reklamationsfristen, mister Køberen sin ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende samt fremsætte krav i anledning af manglen.
 
7.4. Køberen kan hæve købet, hvis manglen ikke er afhjulpet af Leverandøren inden rimelig tid efter Køberens reklamation, idet Køberen dog inden ophævelsen skriftligt skal give Leverandøren en sidste frist for opfyldelse.
 
7.5. Køberen kan indgive en klage over en vare eller tjenesteydelse til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Køberen kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.
 
Såfremt Køberen har bopæl i et andet EU-land, skal klagen indgives på EU-Kommissionens online klageplatform: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 
Angives en klage her, skal Leverandørens e-mail adresse oplyses: info@finansteam.dk

8. Ansvar

8.1. Leverandørens ansvar er begrænset til direkte tab

8.2. Leverandøren har intet ansvar for drifts- eller avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

8.3. Leverandørens beløbsmæssige ansvar er under alle omstændigheder begrænset til den mangelfulde Leverances værdi. Leverandøren er yderligere ikke ansvarlig for problemer og tab, som opstår pga. forhold, der er uden for Leverandørens kontrol. Dette gælder f.eks. nedbrud af eller svigtende adgang til websteder, strømafbrydelser eller problemer med internetforbindelsen, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking) eller misbrug af personoplysninger.

8.4. Leverandøren er ansvarsforsikret, hvilket som udgangspunkt indebærer, at et eventuelt erstatningsasvar, der måtte opstå som følge af fejl eller mangler ved vedkommendes ydelse, kan dækkes af en professionel rådgiveransvarsforsikring hos Lloyd’s Insurance Company S.A..

8.5. Forsikringssummen udgør i alt DKK 3.450.000 pr. skade.

9. Force Majeure

9.1. Ingen af Parterne er berettiget til erstatning i tilfælde af manglende opfyldelse, såfremt dette skyldes force majeure.

9.2. Force majeure foreligger, såfremt en Part forhindres i at opfylde aftalen som følge af pandemier, krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe, vulkanudbrud samt udbrudt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af aftalen.

9.3. I tilfælde af force majeure er Leverandøren berettiget til at annullere Leverancen eller en del heraf. Leverandøren kan også vælge at foretage Leverancen, når opfyldelseshindringen er ophørt.

10. Databehandling

10.1. I det omfang Leverandøren modtager almindelige personoplysninger fra Køberen som led i indsamlingen af relevante kundeoplysninger (“Personoplysningerne“), vil disse blive behandlet sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende dansk og EU-lovgivning, herunder persondataforordningen (EU) 2016/679 og databeskyttelsesloven.
 
10.2. Formålet med indsamlingen og behandlingen af Personoplysningerne er således at kunne levere den aftalte Leverance. Leverandøren må kun anvende Personoplysningerne til de formål, som de er indsamlet til.
 
10.3. Leverandøren anvender tredjeparter til behandling af alle eller dele af Personoplysningerne. Leverandøren har indgået databehandleraftaler med pågældende tredjeparter og garanterer dermed, at de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger overholdes.
 
10.4. Køberen kan til enhver tid henvende sig til Leverandøren for at få adgang til oplysninger om tredjeparterne, der behandler alle eller dele af Personoplysningerne.
 
10.5. Køberen kan til enhver tid læse mere om Leverandørens behandling af personoplysninger, samt hvilke rettigheder der tilfalder Køberen som datasubjekt, i Leverandørens privatlivspolitik: https://www.finansteam.dk/privatlivspolitik/

11. Andre vilkår

11.1. Leverandøren forbeholder sig ejendomsretten til Leverancen, indtil Køberens fulde betaling med tillæg af eventuelle renter er sket.

11.2. Såfremt handelsforholdet mellem Leverandøren og Køberen ikke er afsluttet, skal Køberen straks underette Leverandøren, hvis Køberen ændrer status som juridisk person, tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.

12. Lovvalg og værneting

12.1. Handelsbetingelserne er underlagt og skal fortolkes i henhold til dansk ret.

12.2. Enhver tvist og ethvert krav, der vedrører eller udspringer af denne Aftale, skal endeligt og bindende afgøres ved de almene domstole i Danmark.

Boligpris – og realkreditovervågning

Du kender altid din boligpris og går aldrig glip af en omlægning

Økonomisk gennemgang

Vi laver den bedste økonomisk gennemgang af din økonomi

Gennemgang af lån

Vi gennemgår alle dine lån og ser på dine muligheder

Boligrådgivning

Eksperter i at gennemgå økonomien i din bolig

Køberrådgivning

Skal du købe bolig, er vi eksperter til at hjælpe dig